Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kontrol Kimya İlaç Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş  tarafından hazırlanmıştır.

Kanunun hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz kişisel veri olarak kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile Kontrol Kimya İlaç Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş tarafından işlenecektir.

Kontrol Kimya İlaç Mak. İnş. San ve Tic. A.Ş olarak ; Web sitemizin kullanılması sırasında, iş başvurusu, şikayet ve öneri taleplerine dair formların doldurulması, sipariş taleplerinin oluşturulması aşamalarında veyahut   başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, 6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu  (“KVKK”)  başta  olmak üzere diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde, güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.

Veri sorumlusu olarak bizlerle paylaştığınız kimlik bilgileriniz, iletişim verileriniz, internet sitemiz üzerinden yapılan  başvuru ve talepler doğrultusunda elde edilen veriler, dijital kanallar aracılığı ile erişilen ve paylaşılan bilgiler,  e-posta ve sms gönderimi sırasında ulaşılan kayıtlar, şirketimizi ziyaret etmeniz halinde  kamera kaydı verileriniz ve hizmet verilen tüm kanallar aracılığı ile sözlü veya yazılı  tamamen veya kısmen otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer üçüncü Kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmakta şirketimizce hukuk ve dürüstlük kurallarının öngördüğü biçimde ve en iyi şekilde hizmet sunulabilmesini teminen belirtilen hizmet ve faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu sebeple bahsi geçen 6698 Sayılı KVKK Kanunda belirtilen tanımlarla ilgili olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Kişisel verilerin işlenmesi;

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması yada kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden, gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları ,  müşteriler ve tedarikçiler, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, kurum ve temsilcilerimiz ile Düzenleyici ve Denetleyici kurullar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iş ortakları, yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları, vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişiler, hizmet alınan üçüncü kişiler, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar ve  şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kişisel verilerin işlenme amacı;

 • Her türlü ticari faaliyetleri kapsamında tabii olduğu tüm mevzuatlar gereği, Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi
 • Ticari hizmetler ve yükümlülükler kapsamında akdedilen ürün ve hizmetlere konu sözleşmelerin koşullarının ifası ve üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Ticari faaliyetleri kapsamında gündeme gelen durumlarla ilgili  müşteri ve tedarikçilere bilgi verilmek üzere iletişime geçilmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve uygulanması, iş başvuruları esnasında paylaşılan kişisel verilerin değerlendirilmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Kontrol Kimya İlaç Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş’nin Yetki verdiği  Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, kurumlar ve temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
 • Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmekte olup. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla ( sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, gibi araçlar üzerinden) sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesinin Hukuki sebebi;

Anayasanın ikinci kısmında kişinin temel hak ve ödevleri düzenlenmektedir. Özel hayatın gizliliği de kişinin temel haklarından biridir. Bu hak, Anayasanın 20. maddesinde güvence altına alınmıştır. Teknolojik gelişmelerin temel hak ve hürriyetlere müdahale edebilmeyi kolay hale getirmiş olması ve bu durumun hukuki bir sorun olarak kendini göstermesi bu konuda yasal düzenlemeler yapmayı gerekli kılmıştır.  “veri sorumlusu tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi ve veri işlenmesinin zorunlu olması nedeni ile ve hatta meşru menfaatleri için gerekliliği söz konusu olduğundan “ilgili kişinin  temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,” kişisel veriler işlenmektedir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

 1. Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, şirketimizden temin edebileceğiniz başvuru formunu kullanarak  veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, vb) şahsen başvuru yaparak,  noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kontrol@hs01.kep.tr elektronik adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Başvurularda;

 • Kişisel veri sahibinin/ilgili kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C Kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve fax numarası,
 • Talep konusu

Belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.  Başvurular şirketimiz tarafından kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda evrakın şirketimize tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda başvurunun şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihidir.

Ticaret Sicil No: 164713  Mersis No: 0024004121800001 Ticaret Ünvanı: Kontrol Kimya İlaç Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş Merkez Adres: 10040 Sok. No:21 İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Çiğli İZMİR İnternet Sitesinin Adresi: www.kontrol.com.tr Telefon Numarası:02323282748 Fax Numarası:02323282749 E-posta  Adresi: kontrol@kontrol.com.tr KEP Adresi: kontrol@hs01.kep.tr